Göller Bölgesi (Burdur, Antalya, Isparta, Afyon) Ekonomi ve Kültür Dergisi

Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Ayrıntı Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

Yazarlar için rehber

 

Makalenizi gönderin
Makalenizi göndermek icin öncelikle üye olmanız, daha sonra üye olurken oluşturduğunuz Kullanıcı adı ve Şifre ile dergi sistemine Giriş yapmanız gerekmektedir.
Makalenizi göndermeden once, makalenin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birine sahip olduğunu, lütfen kontrol ediniz.
Makalem(iz)
 1. bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, deneysel bir çalışmadır.
 2. bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, gözlemsel bir çalışmadır.
 3. bir eğitim, öğretim yaparak, ya da katılımcıların sözel veya davranışsal bir üretimde bulunmalarını sağlayarak elde ettiğim(iz) verinin, yalnızca nicel özelliklerini değil, nitel özelliklerini de incelediğim(iz), bu yolla bir eğitim, öğrenme, öğretme kuramına karşı çıktığım(ız) ya da ona katkıda bulunduğum(uz) uygulamalı bir çalışmadır.
 4. var olan eğitim, öğretme ve öğrenme kuramlarından biri ile ilişkili olarak, var olan eğitim materyallerini, ortamlarını veya eğitimin kendisini incelemektedir.
Ayrıca, bir makalenin bu dergide yayımlanabilmesi için, onun, ilgili alanda yayımlanmış benzer makalelerden en az bir önemli niteliği ile farklı olması zorunludur.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek olan yazıların değerlendirme sürecinde tam olarak derginin yayım biçimine göre düzenlenmesi zorunlu değildir. Yayına kabul edildiği yazarlara bildirildiğinde, kendilerinden yazının biçimini derginin yazım kurallarına göre düzenleyerek yeniden göndermeleri istenecektir. Ancak yazının, asgari olarak, aşağıdaki kurallara uyması zorunludur.
 • Yazı Microsoft Word Belgesi olarak gönderilmelidir.
 • Yazar adları değerlendirme dosyasından (hakeme gönderilecek dosyadan) kesinlikle silinmelidir.
 • Dosya ile çalışırken görülmemesine karşın her dosyada yazar, kurum vb. ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilginin “Dosya Özellikleri”nden silinmesi gerekir. Bunun için şu işlem sırasını takip ediniz. Dosya>Bilgi>Sorunları Denetle>Belgeyi İncele>(Kaydetmeyi sorarsa “Kaydet”)> Denetle> Yeniden Denetle>KAYDET
 • Yazı, Başlık (en fazla 12 kelime), Öz (en fazla 200 kelime) Abstract (en fazla 200 kelime), Anahtar Kelimeler (4 veya 6 tane), Ana Metin, İngilizce Uzun Özet (en az 1500 kelime) ve Kaynakça (APA 5. baskıya uygun olarak, alfabetik sıralama (baknzhttp://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx)
  Not: Dili İngilizce olan makaleler için uzun özet Türkçe olacaktır. Türkiye dışındaki üniversitelerden gönderilen yazılarda bu şart aranmaz). Ana metin, işlemlenmesini kolaylaştırmak için, Başlık ve Altbaşlıklar olarak bölümlenmesi gerekir.
 • Üzerinde tartışılacak örnek verinin hem veri dilinde hem de İngilizcede verilmesi gerekir. Örnek veri incelenirken, biçimbirim ayrıştırmasında Leipzig Biçimbirim Ayrıştırma Kurallarına bağlı kalınması gerekir (http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php ).
  Örnek:
  Çocuk bir kurbağa bul-muş.
  The child/Boy a frog find-EVD.PAST
  The boy (apparently) found a frog.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi, Eğitim Fakültesi Dergisi sistemine yazılarını yükleyen yazarlar, bu yükleme ile, yüklenen yazının önceden başka hiç bir yerde yayımlanmamış olduğunu (Konferans bildiri kitapçıklarında özet olarak yayımlanması ve akademik bir tez olarak yayımlanması hariç), dergi sistemine yüklendikten yazarlara karar bildirilene kadar geçen süre içinde, yayımlanmak üzer başka hiç bir yere gönderilmemiş olduğunu beyan etmiş olur.

Özet ve Anahtar Sözcükler

Metin ve Başlıklar

Tablo ve Şekiller

Metin İçinde Kaynak Gösterimi

Yöntem

Bulgular ve Tartışma

Sonuç ve Öneriler

Kaynaklar

Genişletilmiş Özet (ExtendedAbstract)

Özet ve Anahtar Sözcükler

Özet

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğiniyansıtacak4-6 Türkçeanahtarsözcük bulunmalıdır.

Anahtar sözcükler: anahtar sözcük, anahtar sözcük, anahtar sözcük.

Abstract


Youneedto insert an English abstractintothissectionbytakingintoaccount t exactlythesame format. Theabstractshould not exceedthe 150-200-word limitation. Theabstractshould be writen Times New Roman characters, 10 pt. andsinglespace. Keywordsshould not exceed 3- 5 words

Keywords: keyword , keyword, keyword

 

Metin ve Başlıklar

Makale başlık, özet/abstract, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 4000 sözcükten az olmamalı, 8000 sözcüğü geçmemelidir. Makale metni 1,5 satır aralıklı ve Times New Roman 12 punto, kenarlardan 2.5cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalı ve her bir paragraf en az üç cümle içermelidir. Paragraf, 1.25 cm'lik girinti ile başlamalıdır, paragraf aralarında boşluk verilmemelidir. Araştırma makalelerinde ana bölümler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir.

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, ortalı ve 14 punto ile yazılmalıdır. Başlık, 12 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında yer almalıdır. Bölüm başlıkları ilk harfleri büyük diğerleri küçük harfle, ortalı ve koyu olarak yazılmalıdır.

Alt Başlık
Alt başlık (ikinci düzey başlık) ilk harfleri büyük diğerleri küçük ve ortalanmış olarak verilir.
Yan başlık 1(üçüncü düzey başlık)
İlk harfi büyük, diğerleri küçük ve sola dayalı olarak verilir.
Yan başlık 2.(dördüncü düzey başlık) ilk harfi büyük, diğerleri küçük, italik ve satır başından içeride yazılır ( ayrıntılar için bkz.APA 5) .

 

Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası başlığın bir satır üzerinde, başlık ise sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.


Tablo 1
Başlık İse Sola Dayalı Olarak Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, Sonrakiler Küçük ve İtalik Olacak Şekilde Yazılmalıdır.

Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı, 10-12 punto ile yazılabilir. Şekillere sıra ile numara verilmeli, Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA besinci baskıda belirtildiği şekildedir. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org . Metin içinde tablo ve şekil numaralarına, “Tablo 1’de görüldüğü gibi” veya “Şekil 1’de görüldüğü gibi” biçiminde, referans vererek, tablo veya şeklin altında içeriği ile ilgili bulgulara yer verilmelidir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

 

Metin İçinde Kaynak Gösterimi

Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça bağlacı ile gösterilmelidir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir (ayrıntılar için bkz.APA 5) .

Örnekler:

 

(Balcı, 2001)
(Balcı, 2001, s. 26)
(Yıldırım ve Şimşek, 2005)
(Pedhazur ve Schmelkin, 1991)
(Pedhazur ve Schmelkin, 1991; Yıldırım ve Şimşek, 2005) ( Uyarı: metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil, yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur.)
Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğ.” bağlacı kullanılır.
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).
(Büyüköztürk ve diğ., 2008).

 

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır.

 

Bulgular ve Tartışma

Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenilmelidir. Bu bölümde; araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır

 

Sonuç ve Öneriler

Sonuçlar kısmında alt başlık kullanılmayacaktır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre, öneriler sunulmalıdır.

 

Kaynaklar


Kaynaklar, aşağıda gösterildiği şekilde belirtilmeli ve kaynaklar belirtilirken madde imi ve numaralandırma kullanılmamalıdır. Kaynakça yazımında APA 5 kurallarına uyulmalıdır.

Akbaba Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim-Online, 7(1), 157-173. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 22 Şubat 2009 tarihinde indirilmiştir.

 

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1–10.
Balcı, A. (2001).Sosyal bilimlerde araştırma:Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çepni, S. (Ed.) (2005). Bilim, fen, teknoloji ve eğitim programlarına yansımaları. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (s.1-20). Ankara: PegemA Yayıncılık.


Charles, C.M. (1999). Öğretmenler için Piaget ilkeleri (G. Ülgen, Çeviren). Ankara: Anı Yayıncılık.


Evans, T.J. (1996). Elementaryteachers’ andprincipals’ perceptions of principalsleadershipstyleandschoolsocialorganization. Unpublisheddoctoraldissertation, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.


Kıyıcı, M. ve Odabaşı, F. (2005). Alfabe okur yazarlığından bilgi okuryazarlığına. Beşinci Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 21-23 Eylül 2005 (s.45-50), Sakarya: Sakarya Üniversitesi.


Knupfer, N. N. (1993). Teachersandeducationalcomputing: Changingrolesandchangingpedagogy. In R. Muffoletto& N. N. Knupfer (Eds.), Computers in education: Social, political, andhistoricalperspectives (pp. 163-179). Cresskill, NJ: HamptonPressInc.


Leithwood, K. &Jantzi, D (1997). Explainingvariation in teachers’ perceptions of principals’ leadership: A replication, Journal of Educational Administration, 35(4), 312-331.


McCaleb, K.N., Andersen, A., &Hueston, H. (2008). An investigation of schoolviolenceandpre-service teachers.CurrentIssues in Education, 10(3). RetrievedFebruary 15, 2009, from http://cie.ed.asu.edu


Nayır, F. (2008). Organizma metaforu. Balcı, A. (Ed.), Örgüt mecazları(s.19-38). Ankara: Ekinoks Yayınevi.


O’Neil, M. R. &Chissom, B. S. (1993). A Comparisonthreemethodsforassessingattitudes. Paperpresented at theannualmeeting of theEducationalResearchAssociation. New Orleans, USA.


Pedhazur, E. J. &Schmelkin L. P. (1991). Measurement, design, andanalysis: an integratedapproach. Hillside, N.J.: Lawrence Erlbaum.


Silman, F. and Gündoğdu, K. (2007). Teachers’ perceptions of computeruse in education in thetrncschools. In H. Uzunboyluand N. Çavuş (Eds), 7th International EducationalTechnology Conference, 2, 03-05 May 2007 (pp. 125-128), North Cyprus: Near East University.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazara Rehberi'nde detaylı açıklama sunulmuştur).
 2. Yazı dosyası Microsoft Word veya RTF doküman dosya biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Biçim ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için adresine tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Aday makale başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiştir. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan eserlerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmiştir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmiştir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin Türkiye içindeki telif hakkı Ayrıntı Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.