SOSYAL SERMAYE KAVRAMI BAĞLAMINDA BAŞMAKÇI İLÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Hüseyin Koçak

Öz


Son iki yüzyıl boyunca sermaye olgusunun hep para vemaddi değerlerden oluştuğu şeklinde algıya karşın, son yıllarda insanve insana ait farklı değerler sermaye olarak kabul görmeye başlamıştır.Sosyal sermaye; toplumu oluşturan fertler, sivil toplum örgütleri vekamu kurumları arasındaki koordinasyon faaliyetlerini kolaylaştırarak,toplumun üretkenliğini artıran, güven, norm ve iletişim ağı özellikleriolarak tanımlanmaktadır. Ekonomik anlamda verimliliğe ve etkinliğebüyük katkı yaptığı öngörülen sosyal sermayenin, temelde sosyal ilişkilerdekikalite olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sosyal yapının sağlıklıolması, ekonomik ilişkilere de pozitif etki yapmaktadır. Bu araştırmakapsamında Başmakçı ilçesi sosyo-ekonomik ve sosyal sermaye bileşenleriaçısından değerlendirilmektedir. Söz konusu değerlendirmelerinyapılabilmesi amacıyla ilçe halkı, yerel yöneticiler, siyasi parti ve STKtemsilcileri ve Başmakçı MYO öğrencileri ile anket ve derinlemesinemülakat yoluyla bilgiler elde edilmiştir. Her ne kadar yeni ve gelişenbir konu olsa da sosyal sermaye, ileride azgelişmişliği açıklayan en iyiyöntemlerden biri olacağı değerlendirilmektedir. Az gelişmiş ve gelişmekteolan ülkeler sosyal sermaye açısından ülkelerinin aksayan veeksik yönlerini tespit ettiği takdirde, başarılı bir şekilde kalkınmalarınıgerçekleştirebilirler.

Anahtar Kelimeler


Sosyal Sermaye; İnsan Faaliyetleri; Sosyal Yapı; Ekonomik Gelişme

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.