BAÅžKAN ERCENGÄ°Z: “BURDUR HALKINA HER ALANDA HÄ°ZMET ÃœRETÄ°YOR VE KENT KÄ°MLİĞİMÄ°ZE SAHÄ°P ÇIKIYORUZâ€

Muhittin ÖZÇELİK

Öz


Küreselleşme, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, mekânsal ve toplumsal bir alan olarak kentin değişimini kaçınılmaz kılmıştır. Bu değişimin yarattığı atmosferle kent kimliği ve kent kültürü kavramları önem kazanmıştır. Kentlilerin geçmişten günümüze taşıdığı değerler bütünü olan kent kültürü, tarihin ve doğanın kente bıraktığı birikimdir. Kentler, barındırdıkları değerler yoluyla kent kimliğinin çerçevesini oluştururlar. Kent kimliği ise, kentin sürekliliğini sağlayan ayırt edici özelliklerdir. Kent kültürünün ve kimliğinin canlandırılmasında ve korunmasında yerel yönetimlerin etkisi büyüktür. Yani yerel belediyeler ne kadar güçlü ve hizmetkar olursa kentin kimliği o kadar güçlü ve geleceğe miras olarak aktarılabilme imkanına kavuşacaktır. Yerel yönetimlerimiz içinde çok önemli bir yere sahip olan belediyeler, yerel halka en yakın, hatta halkla iç içe olan bir yönetim birimi olarak tanımlanmaktadır. Bu sebepledir ki yerel belediyeler bir kentin kimliğinden o kent içerisinde yaşayan tüm vatandaşların yaşam refahına kadar sorumludur. Meydana geldikleri zamandan itibaren bulundukları dönemin siyasi, kültürel ve sosyal yapısından kaynaklanan bir değişim içinde olan kentler, günümüzde en önemli yerleşim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok farklı kent tasavvuru olmasına karşın genel bir ifade ile kent; yönetim yapısı, sınırları içinde yaşayan bireylerin iş bölümü ve sektörel dağılımı, nüfus yoğunluğu, toplumsal ve kültürel ilişkiler gibi birçok yönden kırsal alandan farklılaşan mekân olarak tanımlanmaktadır. Kentler, insanların birbirleri ve çevresiyle etkileşimini ortaya çıkaran, düşünce biçimini şekillendiren ve toplum – mekân – davranış ilişkisi çerçevesinde bireylerin kendi yaşam koşullarını belirlemesine imkân tanıyan sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve davranışsal alanlardır. Bireyler arasındaki toplumsal bağın kaynağı haline gelen kentler, kent kimliği ile kent kültürünün oluşması ve yaşatılmasında da kilit rol üstlenirler. Ancak unutulmamalıdır ki kentlerde ki düzen biçimleri, kurallar ve hizmet üretimi o kentin Şehrül Emini olan belediye başkanlarına aittir. Hizmet üretilmeyen, kurallar ve düzen biçimleri oluşturulmayan kentlerde kargaşalar görülmesinin yanı sıra halk tarafında mutsuz bir yaşamın olduğu yapılacak küçük bir araştırmayla kolaylıkla tespit edilebilir. Kent yaşamlarında insanların bir arada mutlu, refah bir yaşam sürebilmesi ve işgücünü sağlayan fiziksel mekânların oluşturulması son derece önem arz etmektedir. Bu imkanların oluşturulması ise doğrudan yerel yönetimlerin asli sorumlulukları ve yapması gereken hizmetleri arasında bulunmaktadır. Belediyeler, bir taraftan mevcut hizmetleri geliştirerek daha büyük nüfusa daha kaliteli hizmet sunmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalırken, bir taraftan da değişen dünya ve ülke şartları çerçevesinde yeni ve modern hizmetleri sunmakla yükümlüdürler. 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtildiği gibi Belediye Hizmetleri, belde sınırları içinde yaşayan yerel halkın yararlanacağı yöresel ve beldesel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olup, halkın beşikten mezara kadar faydalanacağı bir dizi hizmeti kapsamaktadır. Halka en yakın birim olarak devletin ulaşamadığı ya da ulaşmasının zaman aldığı noktalarda dahi bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sorunlarına çözüm bulabilecek olan yerel yönetim kuruluşları pek çok konuda merkezi yönetime nazaran daha etkin rol oynaması gerekmekte hem sosyal belediyecilik hem de hizmetkar bir belediyecilik anlayışı ile sorumlusu olduğu halkının yaşam refah seviyesini yukarıya taşımalıdır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin önemli bir ayağını oluşturan ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli sorumluluklar üstlenen belediyeler, kamu yönetimi yapılanması içinde özellikle sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerinde son derece önemli projeler geliştiren ve faaliyetler sunan temel kurumlar olarak yer almaktadırlar. Bu bağlamda göreve seçildiği günden itibaren Kent kimliğinin oluşumunda ve hizmet sorumluluğunda hem sosyal belediyeciliğin hem de hizmetkar belediyeciliğin varlığını tüm halkına yaşatan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Belediye hizmet faaliyetlerinin önemi ve sosyal belediyecilik gerekliliği hakkında yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz.
DERGÄ° AYRINTI


Anahtar Kelimeler


Ali Orkun Ercengiz; Burdur Belediyesi; Burdur.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.